تبلیغات
تبلیغات اینترنتی
معماری - مسجد شاه ( امام ) اصفهان

مسجد شاه ( امام ) اصفهان

این مسجد که در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است.معمار مهندس آن استاد على‏اکبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیک الله بوده‏ اند.

msh.jpg

این مسجد شاهکارهاى جاویدان از معمارى، کاشى‏کارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.

از نکات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعکاس‌صوت‌ در مرکز گنبد بزرگ‌ جنوبی‌ آن‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد مسجد ۵۲ متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌۴۸ متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان  ۴۲ متر است‌. قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌های‌ مرمر یکپارچه‌ وسنگاب‌های‌ نفیس‌، از دیدنیهای‌ جالب‌ این‌ مسجد است‌.  کتیبه سر در مسجد به خط ثلث غلیرضاى عباسى و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکى از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جدا اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است.  در ذیل این کتیبه به خط ثلث محمد رضا امامى، کتیبه دیگرى نصب شده که به موجب آن مقام معمارى و مهندسى معمار مسجد شاه استاد على اکبر اصفهان و ناظر ساختمان محب على بیکالله تجلیل شده است.

sh5.jpg

مسجد شاه یکى از شاهکارهاى معمارى و کاشیکارى و حجارى ایران در قرن یازدهم هجرى است و آخرین سال تاریخى که در مسجد دیده مى‏شود سال ۱۰۷۷ هجرى یعنى آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجرى یعنى اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم مى‏دارد که اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس کبیر یعنى شاه صفى و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است. کتیبه‏هاى مسجد شاهکار خطاطان معروف عهد صفویه مانند علیرضا عباسى و عبدالباقى تبریزى و محمد رضا امامى است. تزیینات عمده این مسجد از کاشیهاى خشت هفت رنگ است.

این مسجد که در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است.معمار مهندس آن استاد على‏اکبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیک الله بوده‏ اند.

msh.jpg

این مسجد شاهکارهاى جاویدان از معمارى، کاشى‏کارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.

از نکات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعکاس‌صوت‌ در مرکز گنبد بزرگ‌ جنوبی‌ آن‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد مسجد ۵۲ متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌۴۸ متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان  ۴۲ متر است‌. قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌های‌ مرمر یکپارچه‌ وسنگاب‌های‌ نفیس‌، از دیدنیهای‌ جالب‌ این‌ مسجد است‌.  کتیبه سر در مسجد به خط ثلث غلیرضاى عباسى و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکى از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جدا اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است.  در ذیل این کتیبه به خط ثلث محمد رضا امامى، کتیبه دیگرى نصب شده که به موجب آن مقام معمارى و مهندسى معمار مسجد شاه استاد على اکبر اصفهان و ناظر ساختمان محب على بیکالله تجلیل شده است.

sh5.jpg

مسجد شاه یکى از شاهکارهاى معمارى و کاشیکارى و حجارى ایران در قرن یازدهم هجرى است و آخرین سال تاریخى که در مسجد دیده مى‏شود سال ۱۰۷۷ هجرى یعنى آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجرى یعنى اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم مى‏دارد که اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس کبیر یعنى شاه صفى و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است. کتیبه‏هاى مسجد شاهکار خطاطان معروف عهد صفویه مانند علیرضا عباسى و عبدالباقى تبریزى و محمد رضا امامى است. تزیینات عمده این مسجد از کاشیهاى خشت هفت رنگ است.

در مدرسه جنوب غربى مسجد قطعه سنگ ساده‏اى به شکل شاخص در محل معینى تعبیه شده است که ظهر حقیقى اصفهان را در چهار فصل سال نشان مى‏دهد و محاسبه آن را شیخ بهائى دانشمند فقیه و ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده است. از نکات جالب در مسجد شاه انعکاس صورت در مرکز گنبد بزرگ جنوبى است ارتفاع گنبد عظیم مسجد شاه ۵۲ متر و ارتفاع مناره‏هاى داخل آن ۴۸ متر و ارتفاه مناره‏هاى سردر آن میدان نقش جهان ۴۲ متر است. قطعات بزرگ سنگهاى مرمرى یکپارچه و سنگابهاى نفیس از دیدنیهاى جالب مسجد شاه است.

sh2.jpg

این مسجد که ساختمان آن در سال ۱۰۲۰ هجرى قمرى آغاز و در سال ۱۰۲۵ به پایان رسید و براى تزیین آماده شد، از مهمترین مساجد عصر صفویه و در ضلع جنوبى میدان نقش جهان واقع است. تزیینات این مسجد که از سال ۱۰۲۵، زمان سلطنت شاه عباس اول، آغاز شد تا زمان سلطنت دو تن از جانشینان او (صفى و عباس دوم) نیز ادامه یافت.

sh3.jpg

معمار این بنا استاد على اکبر اصفهانى است که نام او به عنوان مهندس و معمار در کتیبه سردرمسجد به خط ثلث آمده است.کتیبه سر در با شکوه مسجد به خط علیرضا عباسى خوشنویس نامدار عصر صفویه است که تاریخ آن سال ۱۰۲۵ ذکر شده است.اسپرهاى طرفین در ورودى ۸ لوحه با نوشته هایى مشکى بر زمینه فیزوه‏اى دارند که در هر یک از این اسپرها ۴ لوحه کار گذاشته شده. در جلو خان سردر مسجد نیز کتیبه هایى با عبارات و اشعارى وجود دارد. تخت سنگ بزرگى نیز در ضلع غربى جلوخان هست که از نوشته‏ هاى آن تنها بسم الله الرحمن الرحیم به جا ماند. کتیبه نماى خارجى سردر، خط ثلث سفید بر زمینه کاشى خشت وجود دارد.اشعارى به خط نستعلیق در اصلى مسجد را که پوشش نقره و طلا دارد.زینت بخشیده است در این اشعار سال اتمام و نصب در ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲ ذکر شده است. اشعار فوق الذکر ۱۶ بیت است که هشت بیت آن بر یک لنگه و هشت بیت دیگر بر لنگه دیگر آن به طور برجسته نقش بسته است. این در، در ضلع جنوبى واقع است.

sh4.jpg

کتیبه‏ هاى داخل مسجد را خوشنویسانى چون عبدالباقى تبریزى، محمد صالح اصفهانى محمد رضا امامى و محمد غنى نوشته‏اند که از آن جمله‏اند: کتیبه ایوان بزرگ مسجد و اطراف محوطه زیرگنبد به خط عبدالباقى تبریزى کتیبه بالاى محراب مرمرى به خط محمد صالح اصفهان، کتیبه‏هاى چهلستون شرقى گنبد جنوبى به خط محمد رضا امامى و کتیبه داخل ایوان شمالى مسجد به خط عبدالباقى تبریزى.این مسجد عظیم داراى دو شبستان قرینه در اضلاع شرقى و غربى صحن است.یکى از این شبستانها (شبستان شرقى) بزرگتر اما ساده و بى تزیین است و دیگرى (شبستان غربى) کوچکتر است اما تزییناتى با کاشیهاى خشت هفت رنگ دارد و محراب آن نیز از زیباترین محرابهاى مساجد اصفهان است.

sh6.jpg

در دو زاویه جنوب غربى و جنوب شرقى دو مدرسه به طور قرینه قرار دارد که مدرسه زاویه جنوب شرقى را که حجره‏هایى نیز براى سکونت طلاب دارد، مدرسه ناصرى و مدرسه زاویه جنوب غربى را سلیمانیه مى‏نامند.ارتفاع ایوان بزرگ جنوبى مسجد ۳۳ متر است و دو مناره در طرفین آن قرار گرفته‏اند که ارتفاع هر یک از آنها ۴۸ متر است. این دو مناره با کاشى تزیین شده‏اند و نامهاى محمد و على به طور تکراراى به خط بنایى بر بدنه آنها نقش بسته است.گنبد بزرگ مسجد تزئینات جالبى از کاشیکارى دارد و نیز دارى کتیبه‏اى به خط ثلث سفید بر زمینه کاشى خشت لاجوردى است.

برگرفته شده از سایت : http://www.isfahan.us/isfahan[b2].htm

عکسها برگرفته از http://www.flickr.com


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات

 1. Awesome tips. Many thanks!
  northwest pharmacies pharmacy onesource pharmacy canadian pharmaceuticals online canadian mail order pharmacies aarp recommended canadian pharmacies drugs for sale in mexico canada online pharmacies surrey canadian pharcharmy online canada medication prices


 1. Valuable posts. Cheers.
  legalidad de comprar cialis cialis kamagra levitra cialis without a doctor's prescription cialis purchasing cialis en mexico precio free generic cialis tadalafil 10 mg miglior cialis generico cialis vs viagra rx cialis para comprar

 1. در تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 04:42 ب.ظ


  Effectively expressed of course. .
  cialis billig cialis authentique suisse buy original cialis cialis great britain cialis sicuro in linea callus we recommend cialis best buy estudios de cialis genricos preis cialis 20mg schweiz cialis diario compra


 1. You said it wonderfully!
  generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20 mg cost cialis side effects dangers cialis rckenschmerzen cialis 30 day sample we recommend cialis best buy cialis 5 effetti collaterali cost of cialis per pill cialis e hiv


 1. You actually reported that wonderfully!
  trusted tabled cialis softabs what is cialis wow cialis tadalafil 100mg deutschland cialis online cialis tadalafil what is cialis tadalafil cialis dosage amounts cialis with 2 days delivery cialis online

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 04:56 ب.ظ
  tadalafil online گفت :


  Thanks a lot! I enjoy it.
  cialis lilly tadalafi non 5 mg cialis generici non 5 mg cialis generici we recommend cialis best buy cialis daily dose generic cialis bula effetti del cialis cialis italia gratis deutschland cialis online rx cialis para comprar


 1. Nicely put. Thank you!
  cialis free trial cialis dosage costo in farmacia cialis cialis 5 mg buy we recommend cialis best buy tadalafil cialis prezzo di mercato cialis super kamagra cialis in sconto online cialis

 1. در تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:31 ق.ظ
  Cialis canada گفت :


  Amazing facts. Thanks a lot!
  calis cialis great britain miglior cialis generico cialis coupon generic cialis review uk cialis per paypa cialis lowest price we recommend cheapest cialis cialis coupons printable import cialis

 1. در تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:13 ب.ظ
  Buy cialis گفت :


  Many thanks. Useful information!
  link for you cialis price cialis rezeptfrei we choice cialis pfizer india purchasing cialis on the internet 200 cialis coupon viagra or cialis cialis taglich generico cialis mexico click here take cialis prices on cialis 10 mg

 1. در تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1398 09:51 ب.ظ


  Nicely put, Thanks!
  non 5 mg cialis generici best generic drugs cialis are there generic cialis 40 mg cialis what if i take opinioni cialis generico cialis australian price tadalafil 5mg cialis herbs cialis sale online cialis prezzo di mercato


 1. Point well regarded!!
  costo in farmacia cialis cialis prices callus how does cialis work canadian discount cialis cialis tablets for sale viagra or cialis click now buy cialis brand cialis kaufen does cialis cause gout


 1. You reported that exceptionally well.
  cialis sicuro in linea get cheap cialis cialis prezzo al pubblico viagra or cialis safe dosage for cialis dose size of cialis cialis pills in singapore buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon acheter du cialis a geneve


 1. Really many of excellent information!
  prezzo di cialis in bulgaria buying cialis on internet viagra cialis levitra viagra cialis levitra price cialis per pill are there generic cialis cialis reviews we recommend cialis info how to buy cialis online usa rx cialis para comprar


 1. Wonderful data, With thanks.
  cialis online click here take cialis prezzo cialis a buon mercato canadian discount cialis fast cialis online only best offers 100mg cialis cialis price thailand cialis therapie generic cialis achat cialis en suisse


 1. Many thanks! Good information.
  cialis 200 dollar savings card tadalafil 20mg acheter cialis kamagra buy cialis sample pack when will generic cialis be available buy cialis cheap 10 mg cialis online deutschland sublingual cialis online cialis herbs enter site very cheap cialis


 1. With thanks! Numerous postings.

  wow cialis tadalafil 100mg cialis generico deutschland cialis online cialis reviews calis brand cialis nl comprar cialis navarr cilas cialis savings card cialis cuantos mg hay


 1. Nicely put. Appreciate it!
  cialis daily dose generic free cialis cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse cialis qualitat side effects for cialis enter site 20 mg cialis cost enter site natural cialis online cialis cialis prezzo al pubblico

 1. در تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398 11:03 ق.ظ
  cialisvie.com گفت :


  Nicely put, Regards!
  price cialis wal mart pharmacy acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico buying cialis in colombia buy cialis online legal viagra vs cialis generic cialis cialis mit grapefruitsaft cialis 200 dollar savings card brand cialis generic


 1. Regards, Loads of tips.

  import cialis cialis savings card buying brand cialis online cialis alternative cost of cialis per pill cialis generico postepay how to purchase cialis on line canadian discount cialis tadalafil generic buy cialis online legal


 1. Hi there, I would like to subscribe for this website to get hottest updates, so where can i do it please help out.


 1. Nicely put. Many thanks!
  no prescription cialis cheap tadalafil 20mg cialis pills price each legalidad de comprar cialis we use it 50 mg cialis dose online cialis viagra cialis levitra cialis for sale in europa cialis patentablauf in deutschland we recommend cialis best buy


 1. You actually suggested this perfectly.
  cialis ahumada cialis generique 5 mg cialis kaufen bankberweisung cialis rezeptfrei sterreich buy cheap cialis in uk cialis kamagra levitra cialis pills boards cialis for daily use cialis professional from usa only best offers cialis use

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 08:05 ق.ظ
  Cialis online گفت :


  You've made your stand very nicely..
  5 mg cialis pharmacie en ligne viagra or cialis cialis for sale in europa cialis y deporte 40 mg cialis what if i take we like it safe cheap cialis i recommend cialis generico prices on cialis 10 mg bulk cialis buying cialis on internet

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 12:56 ب.ظ
  Cialis canada گفت :


  With thanks, Very good information.
  non 5 mg cialis generici cialis in sconto cialis 5 mg buy cialis 5 mg scheda tecnica the best site cialis tablets wow cialis tadalafil 100mg cialis 50 mg soft tab cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card venta de cialis canada


 1. With thanks! Loads of postings.

  wow look it cialis mexico cialis coupons printable where do you buy cialis cialis venta a domicilio cialis uk next day cialis wir preise free cialis only now cialis for sale in us cialis mit grapefruitsaft generic cialis pill online

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 02:30 ب.ظ
  buy cialis گفت :


  Thanks, Excellent information.
  price cialis best india cialis 100mg cost we recommend cialis best buy cialis dosage amounts cialis 05 we use it cialis online store prix de cialis cialis generico lilly cialis generico postepay cialis tablets for sale


 1. Terrific material, Appreciate it!
  ou trouver cialis sur le net generic cialis at walmart cialis efficacit low cost cialis 20mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis patent expiration cialis flussig only now cialis for sale in us callus free generic cialis


 1. Amazing many of superb info!
  cialis per paypa american pharmacy cialis cialis generico en mexico cialis for bph cost of cialis cvs cialis pas cher paris miglior cialis generico cialis rckenschmerzen cialis canada cialis official site

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 02:46 ق.ظ
  Cialis prices گفت :


  Nicely put. Thanks a lot!
  cialis 5 mg funziona cialis generico in farmacia cialis 20 mg cost cialis billig if a woman takes a mans cialis buy cialis online bulk cialis cialis en 24 hora 200 cialis coupon cialis lilly tadalafi

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 02:02 ب.ظ
  Online cialis گفت :


  Awesome facts, Appreciate it.
  only now cialis 20 mg warnings for cialis cialis savings card cialis para que sirve tadalafilo click now buy cialis brand cialis tablets australia cialis from canada cialis daily new zealand trusted tabled cialis softabs

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30