تبلیغات
تبلیغات اینترنتی
معماری - مسجد شاه ( امام ) اصفهان

مسجد شاه ( امام ) اصفهان

این مسجد که در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است.معمار مهندس آن استاد على‏اکبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیک الله بوده‏ اند.

msh.jpg

این مسجد شاهکارهاى جاویدان از معمارى، کاشى‏کارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.

از نکات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعکاس‌صوت‌ در مرکز گنبد بزرگ‌ جنوبی‌ آن‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد مسجد ۵۲ متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌۴۸ متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان  ۴۲ متر است‌. قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌های‌ مرمر یکپارچه‌ وسنگاب‌های‌ نفیس‌، از دیدنیهای‌ جالب‌ این‌ مسجد است‌.  کتیبه سر در مسجد به خط ثلث غلیرضاى عباسى و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکى از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جدا اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است.  در ذیل این کتیبه به خط ثلث محمد رضا امامى، کتیبه دیگرى نصب شده که به موجب آن مقام معمارى و مهندسى معمار مسجد شاه استاد على اکبر اصفهان و ناظر ساختمان محب على بیکالله تجلیل شده است.

sh5.jpg

مسجد شاه یکى از شاهکارهاى معمارى و کاشیکارى و حجارى ایران در قرن یازدهم هجرى است و آخرین سال تاریخى که در مسجد دیده مى‏شود سال ۱۰۷۷ هجرى یعنى آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجرى یعنى اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم مى‏دارد که اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس کبیر یعنى شاه صفى و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است. کتیبه‏هاى مسجد شاهکار خطاطان معروف عهد صفویه مانند علیرضا عباسى و عبدالباقى تبریزى و محمد رضا امامى است. تزیینات عمده این مسجد از کاشیهاى خشت هفت رنگ است.

این مسجد که در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است.معمار مهندس آن استاد على‏اکبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیک الله بوده‏ اند.

msh.jpg

این مسجد شاهکارهاى جاویدان از معمارى، کاشى‏کارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.

از نکات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعکاس‌صوت‌ در مرکز گنبد بزرگ‌ جنوبی‌ آن‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد مسجد ۵۲ متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌۴۸ متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان  ۴۲ متر است‌. قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌های‌ مرمر یکپارچه‌ وسنگاب‌های‌ نفیس‌، از دیدنیهای‌ جالب‌ این‌ مسجد است‌.  کتیبه سر در مسجد به خط ثلث غلیرضاى عباسى و مورخ به سال ۱۰۲۵ حاکى از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جدا اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است.  در ذیل این کتیبه به خط ثلث محمد رضا امامى، کتیبه دیگرى نصب شده که به موجب آن مقام معمارى و مهندسى معمار مسجد شاه استاد على اکبر اصفهان و ناظر ساختمان محب على بیکالله تجلیل شده است.

sh5.jpg

مسجد شاه یکى از شاهکارهاى معمارى و کاشیکارى و حجارى ایران در قرن یازدهم هجرى است و آخرین سال تاریخى که در مسجد دیده مى‏شود سال ۱۰۷۷ هجرى یعنى آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و ۱۰۷۸ هجرى یعنى اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم مى‏دارد که اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس کبیر یعنى شاه صفى و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است. کتیبه‏هاى مسجد شاهکار خطاطان معروف عهد صفویه مانند علیرضا عباسى و عبدالباقى تبریزى و محمد رضا امامى است. تزیینات عمده این مسجد از کاشیهاى خشت هفت رنگ است.

در مدرسه جنوب غربى مسجد قطعه سنگ ساده‏اى به شکل شاخص در محل معینى تعبیه شده است که ظهر حقیقى اصفهان را در چهار فصل سال نشان مى‏دهد و محاسبه آن را شیخ بهائى دانشمند فقیه و ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده است. از نکات جالب در مسجد شاه انعکاس صورت در مرکز گنبد بزرگ جنوبى است ارتفاع گنبد عظیم مسجد شاه ۵۲ متر و ارتفاع مناره‏هاى داخل آن ۴۸ متر و ارتفاه مناره‏هاى سردر آن میدان نقش جهان ۴۲ متر است. قطعات بزرگ سنگهاى مرمرى یکپارچه و سنگابهاى نفیس از دیدنیهاى جالب مسجد شاه است.

sh2.jpg

این مسجد که ساختمان آن در سال ۱۰۲۰ هجرى قمرى آغاز و در سال ۱۰۲۵ به پایان رسید و براى تزیین آماده شد، از مهمترین مساجد عصر صفویه و در ضلع جنوبى میدان نقش جهان واقع است. تزیینات این مسجد که از سال ۱۰۲۵، زمان سلطنت شاه عباس اول، آغاز شد تا زمان سلطنت دو تن از جانشینان او (صفى و عباس دوم) نیز ادامه یافت.

sh3.jpg

معمار این بنا استاد على اکبر اصفهانى است که نام او به عنوان مهندس و معمار در کتیبه سردرمسجد به خط ثلث آمده است.کتیبه سر در با شکوه مسجد به خط علیرضا عباسى خوشنویس نامدار عصر صفویه است که تاریخ آن سال ۱۰۲۵ ذکر شده است.اسپرهاى طرفین در ورودى ۸ لوحه با نوشته هایى مشکى بر زمینه فیزوه‏اى دارند که در هر یک از این اسپرها ۴ لوحه کار گذاشته شده. در جلو خان سردر مسجد نیز کتیبه هایى با عبارات و اشعارى وجود دارد. تخت سنگ بزرگى نیز در ضلع غربى جلوخان هست که از نوشته‏ هاى آن تنها بسم الله الرحمن الرحیم به جا ماند. کتیبه نماى خارجى سردر، خط ثلث سفید بر زمینه کاشى خشت وجود دارد.اشعارى به خط نستعلیق در اصلى مسجد را که پوشش نقره و طلا دارد.زینت بخشیده است در این اشعار سال اتمام و نصب در ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲ ذکر شده است. اشعار فوق الذکر ۱۶ بیت است که هشت بیت آن بر یک لنگه و هشت بیت دیگر بر لنگه دیگر آن به طور برجسته نقش بسته است. این در، در ضلع جنوبى واقع است.

sh4.jpg

کتیبه‏ هاى داخل مسجد را خوشنویسانى چون عبدالباقى تبریزى، محمد صالح اصفهانى محمد رضا امامى و محمد غنى نوشته‏اند که از آن جمله‏اند: کتیبه ایوان بزرگ مسجد و اطراف محوطه زیرگنبد به خط عبدالباقى تبریزى کتیبه بالاى محراب مرمرى به خط محمد صالح اصفهان، کتیبه‏هاى چهلستون شرقى گنبد جنوبى به خط محمد رضا امامى و کتیبه داخل ایوان شمالى مسجد به خط عبدالباقى تبریزى.این مسجد عظیم داراى دو شبستان قرینه در اضلاع شرقى و غربى صحن است.یکى از این شبستانها (شبستان شرقى) بزرگتر اما ساده و بى تزیین است و دیگرى (شبستان غربى) کوچکتر است اما تزییناتى با کاشیهاى خشت هفت رنگ دارد و محراب آن نیز از زیباترین محرابهاى مساجد اصفهان است.

sh6.jpg

در دو زاویه جنوب غربى و جنوب شرقى دو مدرسه به طور قرینه قرار دارد که مدرسه زاویه جنوب شرقى را که حجره‏هایى نیز براى سکونت طلاب دارد، مدرسه ناصرى و مدرسه زاویه جنوب غربى را سلیمانیه مى‏نامند.ارتفاع ایوان بزرگ جنوبى مسجد ۳۳ متر است و دو مناره در طرفین آن قرار گرفته‏اند که ارتفاع هر یک از آنها ۴۸ متر است. این دو مناره با کاشى تزیین شده‏اند و نامهاى محمد و على به طور تکراراى به خط بنایى بر بدنه آنها نقش بسته است.گنبد بزرگ مسجد تزئینات جالبى از کاشیکارى دارد و نیز دارى کتیبه‏اى به خط ثلث سفید بر زمینه کاشى خشت لاجوردى است.

برگرفته شده از سایت : http://www.isfahan.us/isfahan[b2].htm

عکسها برگرفته از http://www.flickr.com


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
 1. در تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:21 ب.ظ
  viagraky.com گفت :


  Truly all kinds of useful facts.
  import cialis cialis cuantos mg hay cialis canada on line cuanto cuesta cialis yaho purchase once a day cialis generic cialis review uk cialis dose 30mg cialis generico cialis dosage cialis pills price each


 1. This is nicely said! .
  cialis 200 dollar savings card sublingual cialis online buying cialis in colombia import cialis cialis rezeptfrei cialis coupons order cialis from india cialis 20mg venta de cialis canada cialis reviews


 1. Superb material. Cheers!
  cialis 100 mg 30 tablet pastillas cialis y alcoho cialis pills in singapore cialis tablets australia cialis en 24 hora cialis from canada tadalafil 20 mg cialis per paypa cialis purchasing best generic drugs cialis


 1. Wow a good deal of great information!
  how to buy viagra uk order viagra online uk sildenafil prescription buy viagra cheap uk buy viagra online canada can u buy viagra over the counter buy viagra pills how to buy real viagra online viagra tablets online purchase can i buy viagra without a prescription

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 شهریور 1397 10:15 ب.ظ


  With thanks! Fantastic information.
  5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis kamagra rx cialis para comprar canadian cialis buy cheap cialis in uk dosagem ideal cialis canadian discount cialis click now buy cialis brand deutschland cialis online the best site cialis tablets

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 شهریور 1397 04:20 ق.ظ
  cialisvu.com گفت :


  Fantastic stuff, Cheers.
  cialis pills price each cialis 20 mg best price cialis online buy original cialis cialis 05 cialis y deporte cialis 5mg billiger cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy cialis free trial


 1. Thanks, Fantastic information.
  viagra cialis levitra american pharmacy cialis cialis generico cialis professional yohimbe india cialis 100mg cost cialis sale online cialis 5 mg cialis australian price pastillas cialis y alcoho generic cialis levitra


 1. You suggested this really well.
  viagra 100mg buy viagra 25mg sildenafil uk buy viagra without a prescription online where to buy cheap viagra usa viagra online viagra buy usa buy viagra internet how to buy viagra online uk buy viagra for men

 1. در تاریخ : جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:54 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  Nicely put. Thank you!
  200 cialis coupon cialis bula cilas cialis uk cialis 200 dollar savings card low cost cialis 20mg cialis arginine interactio cialis reviews enter site very cheap cialis dosagem ideal cialis

 1. در تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:13 ق.ظ
  Viagra or viagra گفت :


  Many thanks, I value this.
  viagra cheap online uk buy viagra without presc buy viagra with prescription how to buy generic viagra generic viagra uk buy viagra ireland buy viagra online without prescription uk pharmacy online viagra online order for viagra buy sildenafil generic

 1. در تاریخ : شنبه 18 فروردین 1397 12:50 ق.ظ
  Buy cialis گفت :


  You said it perfectly.!
  side effects for cialis buying cialis on internet cialis ahumada ou trouver cialis sur le net prix de cialis buying brand cialis online cialis 5mg billiger we recommend cheapest cialis cialis free trial tadalafil 20mg

 1. در تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1396 04:46 ق.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  Cheers, Fantastic stuff.
  what is cialis cialis pills boards generic cialis soft gels india cialis 100mg cost brand cialis nl cialis pas cher paris costo in farmacia cialis how to purchase cialis on line cialis great britain cialis prices in england

 1. Hi, this weekend is good for me, since this moment i am reading
  this enormous educational post here at my home.

 1. My coder is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 1. در تاریخ : جمعه 25 فروردین 1396 06:26 ق.ظ
  BHW گفت :

  For latest news you have to visit the web and on world-wide-web I found this
  website as a best web site for most recent updates.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر